Rödlistade arter i Surahammars Kommun

En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område. ArtDatabanken tar fram rödlistan på uppdrag av Naturvårdsverket.
Rödlistan uppdateras vart femte år och nästa lista puliceras 2015. Följande kategorier finns.

  • Försvunnen (RE) – Regional Extinct
  • Akut hotad (CR) – Critically Endangered
  • Starkt hotad (EN) –  Endangered
  • Sårbar (VU) – Vulnerable
  • Nära hotad (NT) – Near Threateened
  • Kunskapsbrist (DD) Data Deficient

Mer information finns på Artdatabankens hemsida

Under Arkiv/Bildarkiv/Bilder så finns de rödlistade arterna bland övriga arter i tabellerna.