Hypochaeris maculata Slåtterfibbla

Slåtterfibblan är en kraftig och högvuxen art som har en maskrosliknande gul blomkorg i toppen på en bladlös och hårig stjälk. Ibland är stjälken grenad och har då två eller tre blommor. Vid basen finns stora, breda blad som bildar en rosett, hårt tryckta mot marken. Bladen har en rödaktig mittnerv. Den blommar vanligtvis från slutet av juni till början av augusti.
Slåtterfibblan finns hos oss sällsynt i glesa örtrika skogar och en och annan kan hittas i kraftledningsgator. Annars är det i slåtterängar som den är vanligast. Den finns i vår slåtteräng i Skogsmuren med mellan 40 – 50 exemplar, vilket är ett rikligt bestånd på en tämligen liten yta. Den är slåttergynnad, vilket också namnet antyder. Den klarar sig sämre i naturbetesmarker.

 

Slåtterfibblan förekommer rikligt i vår slåtteräng i Skogsmuren. 25/6 2014.  Foto: Tom Sävström

Slåtterfibblan förekommer rikligt i vår slåtteräng i Skogsmuren. 25/6 2014.
Foto: Tom Sävström

 

Slåtterfibblans basala bladrosett. Skogsmuren 25/6 2014.  Foto: Tom Sävström

Slåtterfibblans basala bladrosett. Skogsmuren 25/6 2014.
Foto: Tom Sävström