Skyddad natur

I kommunen finns flera olika typer av skyddade objekt. Skyddet kan ske med stöd av EU:s lagstiftning i form av direktiv (art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet), som innebär att områden kan utpekas som Natura 2000-områden. Ett utpekande innebär att de svenska myndigheterna har skyldighet att beakta särskilt utpekade skyddsvärden (vissa biotoper och arter). I miljöbalken finns den svenska lagstiftningen kring naturskydd (naturreservat, biotopskydd m.m.). Länsstyrelser, Skogsstyrelse och kommuner kan med stöd av miljöbalken skydda värdefulla naturområden. Information om olika skyddsformer finns samlat hos t.ex. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Vill man ha en överblick över var den skyddade naturen i kommunen (och även i andra delar av landet) finns kan man gå in på en kartsida hos Naturvårdsverket, http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/, där all officiellt skyddad natur är redovisad. Kartan ger en bra såväl översiktlig som detaljerad lägesinformation och innehåller även viss information om objekten.

Natura 2000-områden 

Några av naturreservaten i kommunen är utpekade som Natura 2000-områden. Det gäller Stora Flyten, Fermansbo urskog, Gnien, Rövalls- och Stingsmossen samt Djupebo. De har alltså skydd även enligt EU-direktiven.

Naturreservat

Kohagens naturreservat som bildades genom beslut av Surahammars kommun 1993 var länets första kommunala naturreservat. Alla övriga reservat i kommunen är skyddade av staten genom beslut av Länsstyrelsen. Information om dem finns på Länsstyrelsens hemsida. Klicka på länken så kommer du till den information som finns på Länsstyrelsens hemsida.

Stora Flyten. Myr- och skogsområde
Länk till Länsstyrelsen. 
Fermansbo urskog. Döda granar och tretåiga hackspettar
Länk till Länsstyrelsen. 
Jan-Olsskogen. Gammal barrskog
Länk till Länsstyrelsen. 
Gnien. Vita svanar och svarta tärnor i samma sjö
Länk till Länsstyrelsen. 
Rövallsmossen och Stingsmossen. Två välutbildade högmossar
Länk till Länsstyrelsen. 
Kohagen. Hagmarker med rik flora vid Kolbäcksån
Länk till Länsstyrelsen. 

Får och mindre flugsnappare i Kohagen

Djupebo. Naturskog på sjösänkningsmark
Länk till Länsstyrelsen. 
Djupmossen. Arternas gammelskog
Länk till Länsstyrelsen. 

Generellt biotopskydd 

Följande element i odlingslandskapet är generellt skyddade och får inte tas bort eller skadas.     

  • ·      alléer
  • ·      källor med omgivande våtmark
  • ·      odlingsrösen
  • ·      småvatten och våtmarker inklusive öppna diken
  • ·      stenmurar
  • ·      åkerholmar med en areal av högst 0,5 ha

Exempel på sådana objekt i Surahammars kommun är allén vid Västsura, och åkerholmarna på Hovgårdsgärde.

Särskilt biotopskydd

Länsstyrelsen kan besluta om särskilt biotopskydd för områden i jordbrukslandskapet. Sångkärrsbacken i Ramnäs är det enda i länet. Skyddet innebär att den före detta hagen inte får planteras igen.  

Skogsstyrelsen kan också besluta om särskilt biotopskydd för skyddsvärda mindre skogar. I Surahammars kommun finns nio skogliga biotopskyddobjektv.

Brandfält vid Gölmossen N om Seglingsberg, 1,1 ha
Myrholmar V om Ulvsbomuren, 4,7 ha
Två strandskogsobjekt N om Stora Nadden, 15,6 ha resp, 21,3 ha
Naturskogsobjekt vid Usträngsbo, 4,4 ha.
Fyra naturskogsobjekt norr om Glåpen, totalt 9,3 ha.

Därutöver finns ett antal skogsobjekt utan formellt skydd men utpekade som nyckelbiotoper, där markägarna förhoppningsvis tar erforderlig hänsyn i skogsbruket.