Hygrocybe citrinovirens Gröngul vaxskivling

Gröngul vaxskivling i Elingbos naturbetesmark.  29/9 2011. Foto: Tom Sävström

Gröngul vaxskivling i Elingbos naturbetesmark.
29/9 2011. Foto: Tom Sävström