Gatstugan – talldungarna

 Talldungarna vid Gatstugan har högt skyddsvärde

Talldunge i betesmark vid Gatstugan. 2/2-2012. Foto: Tom Sävström

Talldunge i betesmark vid Gatstugan. 2/2-2012. Foto: Tom Sävström

Det rödmarkerade området avgränsar Gatstugans talldungar.

Det rödmarkerade området avgränsar Gatstugans talldungar.


Färdas man campingvägen förbi Svenskbyn mot Vattenverket passerar man strax före Gatstugan mellan två intressanta tallmiljöer. På den västra sidan vägen finns två tallpartier ingående i en större sammanhängande betesmark som omfattar hela Magsjömaden och högre liggande moränmarker nodost om maden. Dungen öster om vägen är mera av karaktären flerskiktad blandskog. Det som slår än vid en första anblick är tallarnas reslighet och höga ålder.

Tallbiotop vid Gatstugan. 28/4-2005.  Foto: Tom Sävström

Tallbiotop vid Gatstugan. 28/4-2005.
Foto: Tom Sävström

Fåglar

Det var bland annat här som ett par hökugglor häckade i samband med invasionen 1983-84. Om våren sjuder dungarna av liv, då främst hackspettar ljudligt hävdar sina revir. Spillkråka, gröngöling och större hackspett häckar och skapar därmed hem åt andra hålhäckande arter. Skogsduva häckar årligen liksom kajorna som här har en mindre koloni. Andra fåglar som har i dungarna kan nämnas lärkfalk, tornfalk, kattuggla och korp.

Svamp
Bland svamparna hittar vi här några arter som är knutna till gamla tallar, exempelvis grovticka, tallticka och blomkålssvamp. På asp växer stor aspticka. Bland marksvamparna finner vi stenmurkla och stolt fjällskivling.

 

Tallticka, Gatstugan. 31/1-2012. Foto: Tom Sävström

Tallticka, Gatstugan. 31/1-2012. Foto: Tom Sävström

 

 

Grovticka vid gammeltall, Gatstugan 1/5 2010.  Foto: Tom Sävström

Grovticka vid gammeltall, Gatstugan 1/5 2010.
Foto: Tom Sävström

 Nyckelbiotoper
Tallområdena kan klassas som nyckelbiotoper. Markägare är Surahammars kommun som sagt sig vilja skydda tallarna mot avverkning och annan exploatering

Rödlistade arter funna vid Gatstugans – talldungar
Enligt: Gärdenfors, U. Rödlistade arter i Sverige 2010, ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Svampar
Phellinus pini Tallticka NT
Phellinus populicola Stor aspticka NT

Övriga intressanta arter Gatstugans talldungar

Svampar
Gyromitra esculenta Stenmurkla
Macrolepiota procera Stolt fjällskivling
Phaeolus schweinitzii Grovticka
Sparassis crispa Blomkålssvamp

 

Fåglar
Columba oenas Skogsduva
Corvus corax Korp
Corvus monedula Kaja
Dendrocopos major Större hackspett
Dryocopus martius Spillkråka
Falco subbuteo Lärkfalk
Falco tinnunculus Tornfalk
Picus viridis Gröngöling
Strix aluco Kattuggla
Surnia ulula Hökuggla

Text: Tom Sävström