Elingbos naturbetesmarker

Elingbos steniga betesbackar har höga natur- och kulturvärden. 15/10 2006. Foto: Tom Sävström

Elingbos steniga betesbackar har höga natur- och kulturvärden. 15/10 2006. Foto: Tom Sävström

Norra och södra naturbetesmarkerna är områdena inom den röda markeringen.

Norra och södra naturbetesmarkerna är områdena inom den röda markeringen.

Elingbo ligger ca 3 km väster om Surahammars tätort. På båda sidor om den gamla Lisjöbanan, strax väster om gården, ligger två värdefulla betesmarker med höga naturvärden. Den södra betesmarken har under lång tid hävdats genom nötkreatursbete, medan den norra, som är lite mindre och mera trädbevuxen, varit en hästhage. Dessa naturbetesmarker har vi i Naturskyddsföreningen inventerat på såväl kärlväxter som svampar. Sammantaget är naturvärdena mycket höga och betesbackarna har därför stort bevarandevärde. I den södra marken finns ett flertal framträdande odlingsrösen. Ska natur- och kulturvärdena bevaras för framtiden krävs att markerna hävdas på traditionellt vis med bete.

Kärlväxter

Jungfrulin i Elingbo naturbetesmark,  30/5 2011. Foto: Tom Sävström

Jungfrulin i Elingbo naturbetesmark,
30/5 2011. Foto: Tom Sävström

Stagg Gatstugan 30/5 2011. Foto: Tom Sävström

Stagg Gatstugan 30/5 2011.
Foto: Tom Sävström

På kärlväxtsidan är det särskilt en art som sticker ut, nämligen månlåsbräken, Botrychium lunaria, (rödlistad NT). Inte för att den är iögonfallande, snarare tvärtom. Den lilla helgröna oansenliga ormbunken noterades med ca 500 exemplar vid en räkning i juni 2011 (Månlåsbräken-året 2011) . Det torde vara en av landets rikaste låsbräkenlokaler. Mängden månlåsbräken är direkt kopplad till betet och förekomsten av ett flertal magra torrbackar, där man också finner gråfibbla, kattfot, röllika, liten blåklocka, pillerstarr, vårstarr med flera lågvuxna arter. Andra växter som kan nämnas är svartkämpar, rödkämpar och färgkulla. Mängden jungfrulin är också slående. Vid källpåverkad översilning i norra betesmarken växer källarv och i denna hage växer också nattviol och ängsbräsma. Längs Lisjöbanan finns blomrika vägkanter med prästkrage, rödklint och gulmåra.

Insekter

Larv av sexfläckig bastardsvärmare i Elingbos naturbetesmark. 5/6 2011. Foto: Tom Sävström

Larv av sexfläckig bastardsvärmare i Elingbos naturbetesmark. 5/6 2011. Foto: Tom Sävström

Violettkantad guldvinge, hane, Västsura ekhage, 16/6 2014. Foto: Tom Sävström

Violettkantad guldvinge, hane, Västsura ekhage, 16/6 2014. Foto: Tom Sävström

Bland dagfjärilarna flyger här arter som ängs- skogs- och silverstreckad pärlemorfjäril. Bland blåvingarna kan nämnas ängs- och puktörneblåvinge. De tre guldvingearterna vitfläckig, mindre- och violettkantad guldvinge har uppmärksammats, liksom sexfläckig bastardsvärmare. I maj ses den vackra aurorafjärilen som i den norra hagen finner sin värdväxt, ängsbräsma. Under sensommar och höst kryper renfanebaggar bland gräs och örter liksom gräsulvens gulbruna larv.

Fåglar

En karaktärsart i de steniga backarna är stenskvättan, som finner gott om boplatser i de mäktiga odlingsrösena. Kattuggla, stare, gröngöling, större hackspett, göktyta, sädesärla, trädpiplärka och trädlärka har häckat i hagmarkerna eller i anslutning till dessa.

Svampar

Svampfloran i de betade fodermarkerna har varit föremål för mångåriga inventeringar och får anses som väldokumenterad. Bland ängssvamparna har totalt noterats närmare 30 rödlistade arter. Här finns exempelvis en av landets rikaste förekomster av svartnande narrmusseron, Porpoloma metapodium, en stor grå musseronliknande svamp. Hela 45 fruktkroppar noterades i den södra hagen år 2012. Svampen svartnar helt med åldern, därav namnet. Här finns också fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens, trådvaxskivling H intermedia, gröngul vaxskivling H citrinovirens och dadelvaxskivling H spadicea.

Dadelvaxskivling i Elingbo naturbetesmark. 27/8 2008. Foto: Tom Sävström

Dadelvaxskivling i Elingbo naturbetesmark.
27/8 2008. Foto: Tom Sävström

Vridfingersvamp i Elingbos naturbetesmark. 15/10 2006. Foto: Tom Sävström

Vridfingersvamp i Elingbos naturbetesmark.
15/10 2006. Foto: Tom Sävström

Bland fingersvamparna uppträder vissa år violett fingersvamp Clavaria zollingeri, vridfingersvamp Clavaria amoenoides, stråfingersvamp, Clavaria straminea och skär fingersvamp Clavaria incarnata. Jordtungor tillhör också ängssvampssamhället och i Elingbos backar har hittats bland annat knubbig hårjordtunga, Trichoglossum walteri och olivjordtunga Microglossum olivaceum, den brunfärgade Microglossum fuscorubens.

Hot: Ett generellt hot mot alla naturbetesmarker är att betet upphör och att markerna växer igen eller skogsplanteras. Konstgödsling förstör också markerna.

Rödlistade arter i Elingbo Enligt: Gärdenfors, U. Rödlistade arter i Sverige 2010, ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Kärlväxter
Botrychium lunaria Månlåsbräken NT

 

Svampar
Camarophyllopsis schulzeri Ljusskivig lerskivling NT
Clavaria zollingeri Violett fingersvamp NT
Clavaria amoenoides Vridfingersvamp NT
Clavaria incarnata Skär fingersvamp NT
Clavaria straminea Stråfingersvamp VU
Clavulinopsis cinereoides Trubbfingersvamp VU
Clavulinopsis subtilis Ljus ängsfingersvamp NT
Entoloma atrocoeruleum Backnopping NT
Entoloma griseocyaneum Stornopping NT
Entoloma lividocyanulum Ögonnopping NT
Entoloma prunuloides Mjölrödskivling NT
Hygrocybe aurantiosplendens Fager vaxskivling NT
Hygrocybe citrinovirens Gröngul vaxskivling VU
Hygrocybe flavipes Lila vaxskivling NT
Hygrocybe ingrata Rodnande lutvaxskivling VU
Hygrocybe intermedia Trådvaxskivling VU
Hygrocybe lacmus Grålila vaxskivling VU
Hygrocybe punicea Scharlakansvaxskivling NT
Hygrocybe russocoriacea Lädervaxskivling NT
Hygrocybe spadicea Dadelvaxskivling VU
Hygrocybe subpapillata Knoppvaxskivling NT
Lycoperdon caudatum Kärröksvamp VU
Microglossum atropurpureum Purpurbrun jordtunga VU
Microglossum olivaceum Olivjordtunga NT
Porpoloma metapodium Svartnande narrmusseron EN
Tremellodendropsis tuberosa Skruvbusksvamp NT
Trichoglossum walteri Knubbig hårjordtunga VU

Övriga intressanta arter i Elingbo

Kärlväxter
Achillea millefolium Röllika
Antennaria dioica Kattfot
Anthemis tinctoria Färgkulla
Campanula rotundifolia Liten blåklocka
Cardamine pratensis Ängsbräsma
Carex caryophyllea Vårstarr
Carex pilulifera Pillerstarr
Centaurea jacea Rödklint
Galium verum Gulmåra
Leucanthemum vulgare Prästkrage
Pilosella officinarum Gråfibbla
Plantago lanceolata Svartkämpar
Plantago media Rödkämpar
Platanthera bifolia Nattviol
Polygala vulgaris Jungfrulin
Stellaria alsine Källarv

 

Insekter
Anthocharis cardamines Aurorafjäril
Argynnis adippe Skogspärlemofjäril
Argynnis aglaja Ängspärlemofjäril
Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril
Cyaniris semiargus Ängsblåvinge
Galeruca tanaceti Renfanebagge
Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge
Lycaena phlaeas Mindre guldvinge
Lycaena virgaureae Vitfläckig guldvinge
Macrothylacia rubi Gräsulv
Polyommatus icarus Puktörneblåvinge
Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare

 

Fåglar
Anthus trivialis Trädpiplärka
Dendrocopos major Större hackspett
Jynx torquilla Göktyta
Lullula arborea Trädlärka
Motacilla alba Sädesärla
Oenanthe oenanthe Stenskvätta
Picus viridis Gröngöling
Strix aluco Kattuggla
Sturnus vulgaris Stare

 

Svampar
Microglossum fuscorubens

Text: Tom Sävström