Björksnaret

Det område som har undersökts med avseende på svampar och kärlväxter har visat sig innehålla en mycket stor artrikedom. Totalt har 19 rödlistade svampar noterats och av dessa är 9 hotade i den benämningen att de tillhör kategorierna starkt hotad (EN) och sårbar (VU).  Övriga 10 rödlistade arter, nära hotade (NT), visar i allmänhet en minskad population inom landet och vissa av dessa riskerar att hamna i kategorin VU.
Signalarterna som uppträder inom området innefattar 8 svamparter och 11 kärlväxtarter.

Det är önskvärt att ett sammanhängande område bildas av den sedan tidigare skyddade nyckelbiotopen i ravinen, kompletterat med de sumpskogsområden som undantagits skogsbruk samt gransluttningen öster om ravinen. I nämnda gransluttning finns det område (hot spot) som hyser 8 hotade arter, 4 nära hotade arter och 2 arter av korallfingersvampar.
I mars 2015 hittade Tom Sävström bombmurklor i granskogen vilket förstärker områdets skyydvärde. Mer om upptäckten finns att läsa i Naturen/Notiser/Svamp. Bombmurklor bekräftar Björksnarets skyddsvärde

Områdets unika karaktär visar sig genom antalet rödlistade arter och antalet signalarter. Området bör på sikt erhålla ett permanent skydd, genom status som naturreservat.

I rapporten Björksnaret  redovisas samtliga hotade svampar med bild (ej granrotspindling) och de speciella habitatkrav dessa svampar har.

 

Latinskt namn Svenskt namn HK
Bankera violascens Grantaggsvamp NT
Boletopsis leucomelaena Grangråticka VU
Clavariadelphus truncatus Flattoppad klubbsvamp NT
Cortinarius agathosmus Vitterspindling NT
Cortinarius aureofulvus Gyllenspindling VU
Cortinarius aureopulverulentus Puderspindling VU
Cortinarius fraudulosus Granrotsspindling VU
Cortinarius ionophyllus Rutspindling NT
Cortinarius napus Rovspindling NT
Cortinarius russus Rostspindling VU
Geastrum quadrifidum Fyrflikig jordstjärna NT
Hydnellum geogenium Gul taggsvamp VU
Hydnellum mirabile Raggtaggsvamp EN
Hydnellum suaveolens Dofttaggsvamp NT
Leucopaxillus cerealis Barrmusseron NT
Ramaria karstenii   NT
Ramaria testaceoflava Gultoppig fingersvamp NT
Sarcodon lundellii Koppartaggsvamp VU
Sarcosoma globosum Bombmurkla VU