Åkerholmen – en viktig småbiotop

Åkerholmar norr om svenskbyn, 29/1 2014. Foto: Tom Sävström

Åkerholmar norr om svenskbyn, 29/1 2014. Foto: Tom Sävström

Åkerholme med grova aspar, Hovgårdsgärde, 13/2 2014. Foto: Tom Sävström

Åkerholme med grova aspar, Hovgårdsgärde, 13/2 2014. Foto: Tom Sävström

Åkerholmar är ofta artrika miljöer med höga naturvärden i form av brynmiljöer, hävdgynnad flora och gamla träd. Den mosaik och variation de ger i jordbrukslandskapet har stor betydelse för växt- och djurlivet. Förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör också ett viktigt inslag i landskapsbilden och bidrar till att ge en bild av det äldre jordbrukslandskapets utseende. Trädslagssammansättningen kan variera stort, men ofta finns ett rikt lövinslag, såsom björk, asp, rönn och sälg. Detta gäller för exempelvis åkerholmarna vid Svenskbyn. Åkerholmarna har ett generellt områdesskydd enligt miljöbalken. Viss skötsel kan vara nödvändig, beroende på vilka arter man vill bevara och utveckla. På Hovgårdsgärde finns en stor åkerholme med grova aspar. Flera par stare häckar där, liksom hackspettar och vissa år kattuggla. Åkerholmarna har oftast en intressant lav- och svampflora.

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.