Mångfald i Muren

Det här kanske du inte visste. I Naturskyddsföreningen har vi varit engagerade i naturvårdsarbete i Muren sedan 1980-talet. Där har vi vår slåtteräng och där har vi räddat den sällsynta fältgentianan genom kombinerad slåtter- och beteshävd. Vi har aktivt inventerat de beteshävdade gräsmarkerna på naturvärden. Och mångfalden är slående, rent av unik. Vad sägs om […]

Läs mer

Rapport från markerna (3)

För mig som vuxit upp i Ramnäs, som granne med Stora Nadden på ena sidan och de djupa skogarna kring Acktjärnarna på den andra, har speciellt skogen bidragit till att forma min identitet. Att vara i skogen, ibland med bärplockare och hink, eller svampkorg, men särskilt med kikare, kamera och lupp, har under lång tid […]

Läs mer

Rapport från markerna (2)

Hägrarna Kan inte låta bli nämna ägretthäger, då denna helvita häger har blivit allt vanligare i fågelmarkerna. Kommer den att häcka i våra trakter inom en framtid? Släktingen gråhäger har sedan ett antal år tillbaka häckat i koloni i Lisjö. Men förvaltaren av Lisjö säteri vill inte ha hägrar häcka i Lisjö. För tredje gången […]

Läs mer

Rapport från markerna (1)

Violett fingersvamp   Jag minns mycket väl första gången jag såg denna vackra fingersvamp. Det var i Ramnäs och Murens naturbetesmarker år 1990, i samband med Sveriges Mykologiska Förenings svampvecka i Västmanland. I år 2023 har den violetta uppträtt mycket rikligt, speciellt i Västsura hassellund och i Kohagens naturreservat, vilket Daniel Karlsson fått erfara på […]

Läs mer

Slåtter i Muren 2023

Slåttern i Muren är nu avklarad, även om en del putsning återstår. Ängen är öppnad för efterbete av nötkreaturen. Det mesta slås numera med slåtterbalk, men ordföranden hackar gärna med lien, så kallad hackslåtter. Ängsvårdarna Tom Sävström och Lennart Eriksson deltog som vanligt, vilket de gjort årligen sedan starten 1985. Snart dags fira 40 år […]

Läs mer

Det betas både här och där

I Surahammars kommun finns ett flertal fina och värdefulla betesmarker. Nötkreatur, häst och får håller markerna i hävd. Med fina kan vi mena att det helt enkelt är vackert att se en välhävdad betesmark med betande djur. Värdefull, innebär värnet om kulturarvet och att där finns många arter av växter och djur som är beroende […]

Läs mer

Vill du se gamla tallar

Om du vill se riktigt gamla och resliga tallar rekommenderas ett besök vid Dalbacken i Lisjö. Man fascineras av dessa gamla träd och förundras över att de över huvud taget finns där ute i markerna, med tanke på alla kalhyggen och virkesplantager. Men det finns mäktiga furor även på andra håll i Surahammars kommun. Åsen […]

Läs mer

De sista naturskogarna är hotade

Avverkningar hotar den biologiska mångfalden i svenska skogar, enligt en ny rapport från Skogsstyrelsen. Ett hyggesfritt skogsbruk måste bli tvingande, liksom ökat skydd för skogar med höga naturvärden. I Suraskogarna finns fortfarande områden med värdefulla naturskogar med rik förekomst av biologisk mångfald som behöver skydd. I takt med kalhyggenas utbredning minskar arealen av dessa skogar […]

Läs mer

Allén – en viktig småbiotop

Sen eftermiddag, Luciadagen 13/12, kom jag farande från Lisjö och fick se Västsura ek- och askallé i ljuset av den lågt stående decembersolen. Det var vackert och blev också färgmässigt en suverän bild. Äldre grova ljusexponerade träd har blivit alltmer sällsynta. De är viktiga livsmiljöer för hotade och sällsynta mossor, lavar, svampar och insekter. I […]

Läs mer