Rödlistade arter i Sverige 2020 – en av dessa är svinrot

Utbredningsbild för svinrot i Surahammars kommun, från Artportalen mellan åren 1989 – 2019.

Typiskt bestånd med svinrot i väg- och dikesren, Olbergavägen, 1/6 2017. Foto: Tom Sävström

Väddnätfjäril på svinrot i naturbetesmark, Usträngsbo 12/6 2016. Foto: Tom Sävström

Svinrot i blom och i knopp. Vägkant vid Baståsen 22/5 2015. Foto: Tom Sävström

Den nya rödlistan har nyligen släppts från SLU Artdatabanken. Ny rödlista presenteras vart femte år, den första kom ut år 2000. Över 21 700 arters tillstånd har analyserats och bedömts utifrån IUCN:s internationella kriterier. Den listar arter som har en osäker framtid på grund av minskande eller mycket små populationer. De flesta arterna som bedömts uppfyller kriteriet nära hotad (NT), andra som sårbara (VU), starkt hotade (EN), akut hotade (CR). Det är ingen överraskning att skog- och jordbruksmark är de två landskapstyper där flest rödlistade arter förekommer. Du som är intresserad av arter och deras tillstånd i vår natur kan beställa Rödlistan 2020 kostnadsfritt från Artdatabanken, SLU Uppsala. För oss i Naturskyddsföreningen är Rödlistan användbar i vårt arbete för skydd av natur och arter, genom att vara ett viktigt kunskapsunderlag i naturvårdsarbetet. Det är viktigt att naturen behandlas på ett sätt så antalet rödlistade arter minskar. Här har alla myndigheter, kommuner, markägare och verksamhetsutövare ett ansvar.

Vilka rödlistade arter har vi i Surahammars kommun? På hemsidan kan vi presentera några sådana arter och hur det står till för dessa, utifrån vår nuvarande kunskap. Vi börjar med en kärlväxt som kanske inte är så välkänd som man skulle kunna tro. Svinrot, (Scorzonera humilis), är en iögonfallande växt som växer i bestånd längs vägkanter, i slåtterängar, betesmarker, skogsbryn och andra gräsmarker. Den är särskilt gynnad av slåtter, men minskar i betesmarker, då den är begärlig som föda för kreaturen. Namnet svinrot kommer av att grisar gillar växtens rötter, vilket redan Linné påpekade, men det var på den tiden då grisarna fick gå ute i markerna och böka. Blomkorgarna är stora, omkring fyra centimeter breda, och har ljusgula tunglika blommor. De är öppna endast vid soligt väder. Svinroten får nog betraktas som framför allt en vägkantsväxt hos oss och den kan ses blomma i månadsskiftet maj-juni. Än så länge är den inte direkt ovanlig, men har minskat i takt med att arealen slåtterängar har minskat. Svinrot är ny på rödlistan, som NT= nära hotad. Åtgärder: Fortsatt hävd av gräsmarker som vägkanter, slåtterängar, betesmarker.

Tom Sävström

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.