Nytt verktyg visar avverkningsanmälda skogar

Avverkningsanmälningar För att få skog skyddad är det viktigt att vi inom naturorganisationerna försöker ligga ”steget före”, det vill säga att vi är ute och inventerar ett skogsområde, helst i god tid innan det hotas av avverkning. Gör man en inventering och hittar fina naturvårdsarter så kan det vara avgörande för skogens framtid. Särskilt tungt […]

Läs mer

Information om värdefulla betesmarker på plats

Som ett led i Naturskyddsföreningens projekt ”Naturbetesmarkernas mångfald” har vi tagit fram skyltar som informerar om betesmarkernas biologiska mångfald och skönhet. De sitter vid ingångar (stättor) vid Västsura ekhage, Gatstugan och vid vår slåtteräng i Skogsmuren. Syftet med informationen är att sprida kunskap om naturbetesmarkernas mångfald och dess bevarandevärde, samt stimulera intresset för att få […]

Läs mer

Skyddsvärd natur norr om Virsbo – värt ett besök

Strax norr om Virsbo tätort ligger ett par större mossar, Brännmossen och Orrsjömossen. Mellan mossarna sträcker sig en sandig tallås i nordvästlig riktning. Under menyn Skyddsvärd natur presenterar vi samtliga rödlistade arter vi hittat i området. Området finns också med i Länsstyrelsens Naturvårdsplan från 1985. En promenad på själva tallåsen rekommenderas, oavsett årstid. Lättgången väg […]

Läs mer

Efter skogsbranden

Den omfattande skogsbranden i Västmanland som härjade under sommaren har drabbat människor på ett sätt som ingen önskar ska ske. Men branden är ett faktum och det brända området kommer för lång tid framöver bli en attraktion för forskning kring vad som händer med naturen och med växter och djur efter en brand. Vad man […]

Läs mer

Åkerholmen – en viktig småbiotop

Åkerholmar är ofta artrika miljöer med höga naturvärden i form av brynmiljöer, hävdgynnad flora och gamla träd. Den mosaik och variation de ger i jordbrukslandskapet har stor betydelse för växt- och djurlivet. Förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör också ett viktigt inslag i landskapsbilden och bidrar till att ge en bild av det äldre jordbrukslandskapets […]

Läs mer