Skyddsvärd natur norr om Virsbo – värt ett besök

Strax norr om Virsbo tätort ligger ett par större mossar, Brännmossen och Orrsjömossen. Mellan mossarna sträcker sig en sandig tallås i nordvästlig riktning. Under menyn Skyddsvärd natur presenterar vi samtliga rödlistade arter vi hittat i området. Området finns också med i Länsstyrelsens Naturvårdsplan från 1985. En promenad på själva tallåsen rekommenderas, oavsett årstid. Lättgången väg […]

Läs mer

Efter skogsbranden

Den omfattande skogsbranden i Västmanland som härjade under sommaren har drabbat människor på ett sätt som ingen önskar ska ske. Men branden är ett faktum och det brända området kommer för lång tid framöver bli en attraktion för forskning kring vad som händer med naturen och med växter och djur efter en brand. Vad man […]

Läs mer

Åkerholmen – en viktig småbiotop

Åkerholmar är ofta artrika miljöer med höga naturvärden i form av brynmiljöer, hävdgynnad flora och gamla träd. Den mosaik och variation de ger i jordbrukslandskapet har stor betydelse för växt- och djurlivet. Förekomsten av åkerholmar i åkerlandskapet utgör också ett viktigt inslag i landskapsbilden och bidrar till att ge en bild av det äldre jordbrukslandskapets […]

Läs mer

Betesmarkerna försvinner

Läste detta på Jorbruksverkets hemsida: Den svenska ängs- och betesmarksinventeringen visar att det skett stora förändringar i markerna sedan den första inventeringen 2002-2004. Totalt sett har 250 000 hektar värdefulla ängs- och betesmarker inventerats på uppdrag av Jordbruksverket. Vid ominventeringen i 14 län 2013 visade det sig att 18 procent inte längre kan klassas som […]

Läs mer